top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DT Design, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van DT Design te aanvaarden.

2. OFFERTE EN OVEREENKOMST De door DT Design gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgave verplichten DT Design geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd: door ondertekening van de offerte, het terugsturen van een bestelbon of uitdrukkelijke bevestiging via email met eenduidige referentie naar de offerte. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DT Design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

 

3. DUUR EN BEËINDIGING De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dewelke is opgenomen in de offerte. Alle dienstverlening waarvoor een jaarlijks terugkerende kost verschuldigd is (bv. hosting, e-mail, domeinnaam, service- of onderhoudsovereenkomst, e.d.) vangen aan op de dag van activatie of registratie voor de klant en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst. Deze diensten worden jaarlijks automatisch en stilzwijgend hernieuwd voor eenzelfde periode en zijn ten allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste één maand voor het verstrijken van de einddatum. Bij beëindiging of annulatie van de overeenkomst zal de klant alle door DT Design reeds geleverde producten en diensten correct betalen, alsook de eventuele kosten die DT Design moet maken als gevolg van een beëindiging. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven, waarin deze wordt aangeklaagd, heeft DT Design het recht om ofwel (i) de overeenkomst en alle dienstverlening te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst en alle dienstverlening aan de klant (service & support, hosting, domeinnaam, …) met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. De overeenkomst eindigt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, WCO heeft aangevraagd of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

4. EIGENDOMSRECHTEN De klant blijft ten allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, data, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd. Materiaal dat door de klant voor reproductie of integratie in een bestelde creatie wordt voorgelegd, wordt geacht geen inbreuk te maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De klant zal DT Design vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot dit materiaal in het kader van de opdracht. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan grafisch ontwerp dat door DT Design werd gecreëerd, worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Indien een website of grafisch ontwerp foto’s, lettertypen, illustraties of templates bevat die door DT Design werden gehaald van een website die deze zaken al dan niet tegen betaling ter beschikking stelt, dan is de gebruikslicentie die de klant op voorgestelde zaken verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online databank. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Daarenboven krijgt de klant eveneens een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website specifiek ontwikkelde code. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan een CMS (content management systeem) of web applicatie (d.i. software nodig voor beheer van online data) behoren exclusief toe aan B webs of een derde waarmee DT Design hieromtrent een

overeenkomst heeft gesloten. De klant verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sub-licenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of te commercialiseren. DT Design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en eigen intellectuele eigendomsrechten voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De klant aanvaardt dat de structuur van een voor hem ontwikkelde website (opbouw schermen, navigatiesysteem, …. ) door DT Design ook elders mag worden gebruikt. Het is verboden om vertrouwelijke informatie aan derden mede te delen. Wachtwoorden en accountgegevens dienen tot het einde van het contract door de klant en DT Design gerespecteerd te worden.

 

5. TERMIJNEN EN MEERWERK De door DT Design opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De goedkeuring voor het online plaatsen van een website dient uitdrukkelijk te gebeuren door de klant. Na het online plaatsen van een website wordt door DT Design een garantieperiode van 6 weken voorzien voor het oplossen van technische bugs. Daarna wordt het project geacht definitief te zijn opgeleverd. Ingeval van overmacht heeft B webs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende de periode van overmacht. Indien de overmacht situatie meer dan een maand aanhoudt, heeft DT Design het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat zulks aanleiding geeft tot schadevergoeding aan de klant. Deze beëindiging dient per aangetekend schrijven aan de klant te worden betekend met opgave van redenen. DT Design heeft in voorkomend geval recht op vergoeding voor de tot dan verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Meerwerk - Is met de klant een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van DT Design. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de klant door DT Design worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, dienen schriftelijk besteld te worden en kunnen op basis van nacalculatie tegen het in de overeenkomst vermelde uurtarief in rekening worden gebracht. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk: a) uitbreiding of wijziging van specificaties, functionaliteiten en pakketten; b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan DT Design kenbaar zijn gemaakt; c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door DT Design in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop DT Design weinig of geen invloed kan uitoefenen; d) tekortschietende medewerking van de klant kan voor meerwerk zorgen, alsook kan in dat geval de termijn verlengd worden indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

 

6. BETALINGSMODALITEITEN Tenzij anders is overeengekomen, zijn facturen volledig betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum, zonder kosten voor DT Design. Betwistingen dienen binnen de tien werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan DT Design kenbaar gemaakt te worden. Ingeval er geen betwisting binnen deze termijn volgt, wordt de factuur geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaard te zijn. Ingeval van niet of laattijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het (openstaande) factuurbedrag met een minimum van 250 euro. Ingeval van niet of laattijdige betaling heeft DT Design tevens het recht haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te schorsen dan wel de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant en is zij niet langer gehouden de overeengekomen producten & diensten te leveren. Zij zal de klant daartoe evenwel voorafgaandelijk in kennis stellen. Eigendomsvoorbehoud - Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt DT Design het volledige eigendomsrecht op de door haar geleverde of nog te leveren producten en diensten.

7. GARANTIES EN BEPERKINGEN OP SPECIFIEKE DIENSTEN Hosting/E-mail/Beveiliging: - DT Design voorziet in een veilige omgeving voor al haar diensten, gebruikmakend van recente hardware, up-to-date software, firewalls, dagelijkse back-ups, anti-spam & antivirus en in bepaalde gevallen SSL of een compleet beveiligde omgeving, hierna genoemd het “systeem”. DT Design garandeert een aanvaardbare beschikbaarheid van het systeem, met inachtneming van het feit dat de diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij de handelingen van andere klanten in diezelfde omgeving niet noodzakelijk onder de controle van DT Design vallen. Dataverkeer- & opslag: - DT Design zal bij overschrijding van dataverkeer of -opslaglimieten zoals opgenomen in de overeenkomst, het verbruikte volume boven de limiet aanrekenen. De klant heeft in dat geval de keuze om over te stappen naar een groter pakket of het bestaande pakket opnieuw binnen de gestelde limieten te brengen. Rapporten van dataverkeer & -opslag zijn door de klant te allen tijde op te vragen bij DT Design. Domeinregistratie: - De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. DT Design biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .BE domeinnamen betreft, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (te raadplegen op de website www.dns.be). Indien de klant een domeinnaam bestelt via DT Design, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. DT Design staat als reseller enkel in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding correct betaalt. Software updates server & security patches (server side): - DT Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan geleverde internet diensten door te voeren naar eigen inzicht. (bv. updates webserver, applicaties, content management & mailing systeem, e.d.). DT Design zal de nodige inspanningen doen om de klant hierover tijdig te informeren - voor zover de wijzigingen het genot van de diensten nadelig beïnvloeden - maar zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of kosten van de klant, als gevolg van de genoemde maatregelen. Voornoemde maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de klant onverlet.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID DT Design kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door DT Design ontwikkelde creaties en websites. Dit geldt zowel voor informatie die door DT Design werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de klant of eindgebruikers (bv. via CMS). Incorrecte gegevens of tekortkomingen in de door DT Design ontwikkelde creaties en websites geven geen recht op een financiële compensatie. DT Design is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. DT Design biedt websites en -applicaties uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. DT Design kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of disfunctioneren van het systeem, verlies van data, tijdelijke onbeschikbaarheid van data of van het systeem, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die de voorziene beveiligingen proberen te omzeilen. De totale aansprakelijkheid van DT Design, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan DT Design werd betaald voor de diensten die rechtstreeks aanleiding gaven tot het schadegeval.

 

9. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen DT Design en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering of uitlegging van deze overeenkomst.​

bottom of page